Půjčovní řád

 1. Smlouva o nájmu může být uzavřena pouze s osobou starší 18ti let a po předložení OP či jiného dokladu totožnosti – pas, řidičský průkaz.
 2. Nájemné je účtováno dle platného ceníku.
 3. Nájemce je povinen složit vratnou kauci, která je splatná hotově/na účet před převzetím předmětu nájmu. Cenu půjčovného Vám odečteme z vratné zálohy
  a zbývající částka bude připsána na Váš účet (případně vrácena v hotovosti) po ukočení pronájmu.
 4. Termín pronájmu je nutné vždy telefonicky, e-mailem, případně osobně rezervovat na uvedených kontaktech.
 5. Stav vybavení bude ověřen jak při jeho předání, tak i zpětném převzetí.
 6. Předmět pronájmu musí být vrácen ve stejném stavu, v jakém byl zapůjčen – čistý, nepoškozený. V případě silného znečištění bude zákazníkovi účtován poplatek 300 Kč. V případě poškození se zákazník zavazuje uhradit opravy předmětu v plné výši. Pokud je způsobena nefunkčnost předmětu (i částečná), hradí nájemce pořizovací cenu předmětu v plné výši a tento předmět je mu ponechán.
 7. Pronajatý předmět nesmí být půjčován „třetí straně“ – za předmět je vždy zodpovědný nájemce.
 8. Zapůjčené vybavení je možné telefonicky prodloužit. Pokud nájemce pronájem neprodlouží, je povinen vrátit zapůjčenou věc v domluvený termín, který je uveden ve smlouvě. Je-li předmět vrácen později, než bylo dle smlouvy domluveno, uhradí nájemce zapůjčení nad rámec původně domluvené doby při vrácení předmětu.
 9. Nájemce byl při převzetí vypůjčeného předmětu seznámen se správným užíváním a jeho manipulací, což stvrzuje svým podpisem smlouvy.